การศึกษา
1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส)   จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่
         –      โรงเรียนบ้านเชียงดา
         –      โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม
2)     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            จำนวน     2  แห่ง  ได้แก่
         –      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงดา
         –      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด
3)     ศูนย์การเรียนชุมชน          จำนวน     1  แห่ง

 

องค์กรทางศาสนา
ประชาชนในตำบลเชียงดาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และมีวัดทั้งหมด  จำนวน   8    แห่ง  ได้แก่
  1. วัดดอนแก้ว หมู่ที่ 1
  2. วัดอุดมวิทยาราม หมู่ที่ 2
  3. วัดป่าสงบจิตร หมู่ที่ 3
  4. วัดพรสวรรค์ หมู่ที่ 4
  5. วัดเหล่าแก้ว หมู่ที่ 5
  6. วัดป่าสามัคคี หมู่ที่ 6
  7. วัดป่าโคกสำราญ (ธรรมยุต) หมู่ที่ 7
  8. วัดโพธิ์ศรีสว่าง หมู่ที่ 8

 

การสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน 1 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน  (คลินิก)            จำนวน 2 แห่ง

 

ระบบสาธารณูปโภค
1)  การคมนาคม
มีเส้นทางคมนาคมสามารถติดต่อไปยังจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
โดยมีทางหลวงชนบทที่เชื่อมต่อ สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง และมีรถโดยสารประจำทางสายอุดรธานี – โพนพิสัยผ่าน
2)  การโทรคมนาคม
สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์)     จำนวน 1 แห่ง
สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม            จำนวน 5 แห่ง
3)  การไฟฟ้า
เขตตำบลเชียงดา  เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน
4)  ระบบประปา
มีระบบประปาแบบบ่อบาดาลทุกหมู่บ้าน