t1

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

“ชุมชนน่าอยู่  มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เกษตรสมบูรณ์”

 

พันธกิจ

  1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
  3. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
  4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  5. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร