งบประมาณประจำปี

ข้อมูลงบประมาณประจำปีของอบต.
           1. ด้านบริหารชุมชน และสังคม    0    บาท
           2. ด้านเศรษฐกิจ    0   บาท
           3. ด้านอื่น ๆ   0   บาท