สำนักงานปลัด

ปลัดอบต.

picbpermanent_sec

ปลัดอบต.


นายนพพล โพนพุฒ
รองปลัดอบต.

picpermanent_sec_sub

รองปลัดอบต.

picboss_sub1

หัวหน้าส่วนสำนักงานปลัด

picboss_sub2

หัวหน้าส่วนการคลัง

picboss_sub3

หัวหน้าส่วนโยธา

picboss_sub4

หัวหน้าส่วนสาธารณสุข

picboss_sub5

หัวหน้าส่วนการศึกษา

ส่วนสำนักงานปลัด
              :: ภาระหน้าที่ ::
                           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
              :: รายชื่อสมาชิกส่วนสำนักงานปลัด ::
                           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ส่วนการคลัง
              :: ภาระหน้าที่ ::
                           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
              :: รายชื่อสมาชิกส่วนการคลัง ::
                            ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ส่วนโยธา
              :: ภาระหน้าที่ ::
                           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
              :: รายชื่อสมาชิกส่วนโยธา ::
                           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ส่วนสาธารณสุข
              :: ภาระหน้าที่ ::
                           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
              :: รายชื่อสมาชิกส่วนสาธารณสุข ::
                           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ส่วนการศึกษา
              :: ภาระหน้าที่ ::
                           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
              :: รายชื่อสมาชิกส่วนสาธารณสุข ::
                           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล