ข้อมูลทั่วไป

introtitle

ชื่อ อบต.
           ชื่อ อบต.    เชียงดา
คำขวัญของ อบต.
           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ที่ตั้ง
        ตำบลเชียงดา,  อำเภอสร้างคอม,  จังหวัดอุดรธานี
ประวัติความเป็นมา
         ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ลักษณะภูมิประเทศ
         ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ : ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ทิศใต้ : ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ทิศตะวันออก : ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ทิศตะวันตก : ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
การคมนาคม
           ถนน คศล. ระยะทางรวม   0   กม. (สภาพการใช้ประโยชน์    ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล)
           ถนนลาดยาง ระยะทางรวม  0  กม. (สภาพการใช้ประโยชน์    ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล)
           ถนนลูกรัง ระยะทางรวม  0  กม. (สภาพการใช้ประโยชน์    ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล)
           อื่น ๆ ระยะทางรวม  0  กม. (สภาพการใช้ประโยชน์    ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล)
แหล่งน้ำ
           จำนวนบ่อน้ำ/สระน้ำ  0  แห่ง.
           จำนวนบ่อบาดาล  0   แห่ง.
           จำนวนฝ่าย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ  0  แห่ง.
           จำนวนประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อื่น ๆ  0  แห่ง.
           จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง  0  แห่ง.
           อื่น ๆ  0  แห่ง.
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           พื้นที่ป่าไม้    0   ไร่
           พื้นที่สาธารณะ    0   ไร่
           ปริมาณขยะต่อวัน   0    ลบ.ม.
ด้านอื่น ๆ
           จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  0  ครัวเรือน
           จำนวนหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  0  แห่ง