หน้าค้นหาข้อมูล อบต.

Posted by:

  อบต.เชียงดา  อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี

โทร.  0-4221-6517
———————————————————————————————————————————————————————————————
  ประวัติก่อตั้ง
      ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2540
  พื้นที่ (ตร.กม.)
      มีพื้นที่รับผิดชอบขนาด
28.3
ตารางกิโลเมตร
  จำนวนประชากร
      — ชาย
1650
คน
      — หญิง
1699
คน
      — รวมทั้งหมดจำนวน
3349
คน
  ประธานสภา อบต.
     

  รองประธานสภา อบต.
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  นายก อบต.
       
นายลือชัย ศรีต่างคำ
 รองนายก อบต.
  ปลัด อบต.
         
นายนพพล โพนพุฒ
0